Selecteer een pagina

Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van CAD2M B.V. (hierna: “CAD2M”) en alle overeenkomsten die worden aangegaan door CAD2M. Algemene voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkende voorwaarden of bedingen maken alleen deel uit van de overeenkomst voor zover die voorwaarden of bedingen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 1 – AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend en louter indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door CAD2M desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order/opdracht, mits binnen vijf dagen.

Opgaven van specificaties, functionaliteiten, tijden, etc. geschiedt bij beste benadering, maar zijn voor CAD2M niet bindend en de wederpartij kan hieraan geen rechten ontlenen.

wat kost solidworks

Alle prijsopgaven zijn de op het moment van de aanbieding dan wel het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege die voor rekening van de wederpartij komen.

ARTIKEL 2 – TOTSTANDKOMING

Een overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat CAD2M de order/opdracht heeft goedgekeurd en (schriftelijk) bevestigd dan wel met de uitvoering van de order/opdracht is begonnen.

ARTIKEL 3 – PRIJS EN BETALING

Voor de door CAD2M geleverde en/of nog te leveren diensten en/of goederen zal CAD2M een factuur sturen aan de wederpartij. De factuur dient binnen 14 na factuurdatum te zijn voldaan aan CAD2M, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.

De wederpartij is in verzuim door het enkele verloop van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding van de betalingstermijn al dan niet aan de wederpartij kan worden toegerekend.

Indien facturen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn worden voldaan is de wederpartij door het enkele verstrijken van die betalingstermijn de wettelijke (handels)rente over het factuurbedrag verschuldigd aan CAD2M, te rekenen vanaf de factuurdatum van de betreffende factuur tot aan het moment van algehele voldoening. Indien facturen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn worden voldaan is de wederpartij door het enkele verstrijken van die betalingstermijn een percentage van 15% over het factuurbedrag verschuldigd als zijnde buitengerechtelijke kosten, onverminderd het recht van CAD2M om de daadwerkelijk gemaakte kosten te verhalen op de wederpartij.

Betalingen van de wederpartij strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente, vervolgens ter voldoening van alle verschuldigde (buitengerechtelijke) kosten en tenslotte van de oudste opeisbare facturen, zelfs al vermeldt de wederpartij bij de betaling anders. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de wederpartij niet bevoegd enig bedrag dat hij schuldig is aan CAD2M te verrekenen met een vordering die de wederpartij stelt te hebben op CAD2M.

ARTIKEL 4 – LEVERING ROERENDE ZAKEN

De in de aanbieding en/of opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn, ook niet indien deze door CAD2M uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet tijdige levering is CAD2M dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim, indien zij niet binnen een redelijke termijn alsnog tot levering overgaat.

Van verzuim van CAD2M kan geen sprake zijn indien de wederpartij tekortschiet in de op hem rustende verplichtingen of gegronde vrees bestaat dat hij hierin tekort zal schieten, ongeacht of deze vrees terecht is. Van verzuim van CAD2M kan evenmin sprake zijn indien de wederpartij CAD2M niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren, onder meer indien de opdrachtgever in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.

Levering geschiedt Ex Works (EXW) Incoterms 2010, tenzij schriftelijk een andere Incoterms van de International Chamber of Commerce (ICC) (2010) is overeengekomen. Levering geschiedt af CAD2M te Doetinchem (Nederland), tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Deelleveringen zijn toegestaan.

Alle zaken worden vervoerd voor rekening en risico van de wederpartij, ongeacht of transportkosten in rekening worden gebracht. Indien CAD2M op verzoek van de wederpartij voor verzending van de zaken zorg draagt of indien de overeengekomen voorwaarden van de ICC Incoterms deze zorg op CAD2M legt, staan tijdstip, wijze van verzending en verzendroute ter keuze van CAD2M, maar blijft voor rekening en risico van de wederpartij. Een transportverzekering wordt door CAD2M slechts afgesloten op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever; alle daarmee samenhangende kosten zijn voor diens rekening.

Een vordering van de wederpartij op CAD2M, waaronder in het voorkomende geval een garantieaanspraak, is niet overdraagbaar en niet verpandbaar aan derden in de zin van art. 3:83 lid 2 BW. Partijen kunnen schriftelijk anders overeenkomen.

Er worden door CAD2M géén garanties verstrekt ten aanzien van verkochte zaken met uitzondering van garanties die schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 5 – GEBRUIKSRECHTEN SOFTWAREPAKKETTEN

Door het sluiten van een schriftelijke overeenkomst ter zake een softwarepakket van CAD2M verkrijgt de wederpartij het niet-exclusieve recht om het betreffende softwarepakket te gebruiken ten behoeve van de interne bedrijfsvoering van de wederpartij. Het is de wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan het softwarepakket te gebruiken voor of door meer dan het aantal bij de overeenkomst vermelde gebruikers en/of werkstations. Het gebruikersrecht kan door de wederpartij niet worden overgedragen aan derden. Evenmin is het de wederpartij toegestaan om het gebruikersrecht in sublicentie aan derden te verstrekken. Het softwarepakket mag door de wederpartij uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor het softwarepakket is bestemd. De wederpartij is gehouden eventuele van toepassing zijnde user license agreements na te komen. Het is de wederpartij niet toegestaan om het softwarepakket dan wel de onderliggende broncode te wijzigen, door te ontwikkelen of hier functionaliteiten aan toe te voegen dan wel de (gedeeltelijk) te gebruiken voor de ontwikkeling van eigen software.

Het gebruikersrecht omvat tevens het recht op upgrades en updates van het betreffende softwarepakket voor zover die gedurende de looptijd van het gebruikersrecht beschikbaar komen mits de wederpartij een onderhoudscontract bij CAD2M heeft afgesloten. CAD2M is gerechtigd om naar eigen inzicht vernieuwingen aan te brengen in de door haar aangeboden softwarepakketten, mits de functionaliteit van het betreffende softwarepakket niet wezenlijk wijzigt.

Een onderhoudscontract wordt, tenzij partij in de overeenkomst een andere termijn overeenkomen wordt afgesloten voor de duur van één (1) jaar te rekenen vanaf de datum van de schriftelijk overeenkomst dan wel de in die overeenkomst overeengekomen aanvangsdatum. Na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, wordt de betreffende overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor een opvolgende periode van één (1) jaar, tenzij één van beide partijen de onderhoudsovereenkomst ten minste drie (3) maanden voor het einde van de dan lopende periode, schriftelijk heeft opgezegd. Een deelopzegging, zijnde een opzegging van het aantal gebruikers en/of werkstations dan wel een opzegging van specifieke softwarepakketten c.q. -modules is mogelijk onder dezelfde voorwaarden als omschreven in de vorige zin, mits in de opzegging uitdrukkelijk en helder is omschreven welk gedeelte wordt opgezegd.

CAD2M is gerechtigd jaarlijks de vergoeding te verhogen. Eventuele prijswijzigingen worden tijdig door CAD2M medegedeeld. In afwijking van de vorige alinea is de wederpartij gerechtigd gedurende één (1) maand na kennisgeving van de prijsverhoging de (onderhouds)overeenkomst ter zake het betreffende softwarepakket bij aangetekend schrijven op te zeggen. Indien de wederpartij de overeenkomst ter zake het betreffende softwarepakket niet binnen één (1) maand na de kennisgeving van de verhoging heeft opgezegd, wordt de wederpartij geacht de prijsverhoging te hebben aanvaard.

Uitsluitend schriftelijk kunnen afspraken worden overeengekomen die afwijken van het bepaalde in dit artikel.

Maud-CAD2M-overleg

ARTIKEL 6 – INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten en ander intellectuele eigendomsrechten alsmede alle soortgelijke rechten ter bescherming van informatie met betrekking tot de producten, softwarepakketten en know how van CAD2M zijn het exclusieve eigendom van CAD2M of diens licentiegever(s).

Ook in het geval CAD2M in opdracht van c.q. in samenspraak met de wederpartij software en/of een bepaalde module/functionaliteit ontwikkelt, zijn en blijven de intellectuele eigendomsrechten die daarmee samenhangen volledig en exclusief de eigendom van CAD2M. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden deze rechten niet overgedragen aan de wederpartij en kan enige bepaling in een overeenkomst van CAD2M ook niet worden uitgelegd als een overdracht van deze rechten.

Het is de wederpartij niet toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van CAD2M of een daarmee overeenstemmende naam of teken te gebruiken of te registreren in enig land, waar dan ook ter wereld.

De wederpartij is verplicht CAD2M onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen indien een derde stelt, al dan niet door het instellen van een rechtsvordering tegen de wederpartij, dat een softwarepakket dat is geleverd door CAD2M inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van die derde.

CAD2M is bevoegd technische voorzieningen te treffen en broncode van een softwarepakket te wijzigen teneinde de intellectuele eigendomsrechten van CAD2M in stand te houden dan wel indien naar het oordeel van CAD2M de vrees bestaat dat het betreffende softwarepakket inbreuk maakt op rechten van derden. CAD2M is bevoegd een softwarepakket met onmiddellijke ingang uit de markt te nemen en de gebruiksrechten van de wederpartij op het betreffende softwarepakket te beëindigen indien naar het oordeel van CAD2M de vrees bestaat dat het betreffende softwarepakket inbreuk maakt op rechten van derden. CAD2M is in een dergelijk geval niet aansprakelijk voor enige schade van de wederpartij uit welke hoofde dan ook; wel is CAD2M in dat geval verplicht zich in te spannen om de wederpartij zo spoedig een alternatief softwarepakket aan te bieden met een soortgelijke functionaliteit. Indien op grond een rechterlijke uitspraak wordt geoordeeld dat een softwarepakket van CAD2M inbreuk maakt op rechten van derden en/of op last van een rechterlijke uitspraak uit de markt moet worden genomen is CAD2M niet aansprakelijke voor enige schade van de wederpartij uit welke hoofde dan ook als gevolg het (voortijdig) eindigen van het gebruiksrecht van de wederpartij c.q. de terugname van het betreffende softwarepakket.

ARTIKEL 7 – CURSUSSEN

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen cursussen binnen drie (3) maanden na opdrachtdatum te worden ingepland en aangevangen. Tot zes (6) werkdagen voor aanvang van de eerste cursusdag kan een cursus eenmaal kosteloos worden verzet naar een andere wederzijds beschikbare dag. In alle andere gevallen is CAD2M gerechtigd 50% van de totale cursuskosten als aanvullende kosten in rekening te brengen bij de wederpartij wegens het niet (tijdig) afnemen van de cursus dan wel het verzetten van een cursus. Indien deelnemers van cursussen niet verschijnen of op de dag van de cursus zelf afzeggen zijn de volledige cursuskosten verschuldigd. Het inhalen van gemiste cursusdagen is in sommige gevallen mogelijk, zij het dat die dagen volledig aan de wederpartij zullen worden doorberekend. In geval van onvoldoende deelnemers is CAD2M bevoegd om de cursus(dag) te verzetten. CAD2M is in het geval zij een cursus verzet niet aansprakelijk voor schade, in welk vorm dan ook, van de wederpartij.

Cursusmateriaal dat door CAD2M aan deelnemers wordt verstrekt is slechts bedoeld voor eigen gebruik door de betreffende deelnemer. Cursusmateriaal mag niet worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt dan wel op enigerlei wijze aan derden worden verstrekt.

ARTIKEL 8 – ONTBINDING

CAD2M is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, het gebruikersrecht van de wederpartij ter zake een softwarepakket op te zeggen en/of de uitvoering van enig contractuele verplichting van CAD2M op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

Theo in overleg met Taco bij CAD2M
  • de wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen, waaronder uitdrukkelijk ook wordt verstaan het in strijd handelen met en/of het inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van CAD2M c.q. haar licentiegever(s) ter zake haar softwarepakketten en/of het gebruik van de softwarepakketten voor een ander doel dan waarvoor deze zijn verstrekt;
  • een (buitenlandse) wettelijke regeling wordt toegepast die tot doel heeft de wederpartij te liquideren dan wel de schuldenpositie van de wederpartij te saneren, zoals faillissement, (voorlopige) surseance van betaling en soortgelijke wettelijke regelingen;
  • het bedrijf van de wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd of door de wederpartij een onderhands akkoord aan schuldeisers wordt aangeboden;
  • de zeggenschap over of eigendom in de wederpartij overgaat op andere personen en/of partijen;
  • de wederpartij, na daartoe schriftelijk te zijn verzocht, niet binnen zeven (7) dagen naar het oordeel van CAD2M passende zekerheid heeft gesteld.

In deze gevallen is iedere vordering op de wederpartij terstond opeisbaar, zonder dat CAD2M tot schadevergoeding of welke andere verplichting dan ook gehouden is.

Indien de wederpartij gedurende meer dan veertien dagen in gebreke blijft met betaling en/of afname dan wel de overeenkomst wenst te annuleren is CAD2M zonder nadere aankondiging gerechtigd de verkochte zaken weer te verkopen c.q. het gebruikersrecht van de wederpartij ter zake een softwarepakket met onmiddellijke ingang te beëindigen dan wel de cursus(dagen) geen doorgang te laten vinden.

In geval van ontbinding van de overeenkomst door CAD2M op grond van dit artikel of op enige andere grond is de wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd die gelijk is aan de koopsom die de wederpartij verschuldigd was voor de aankoop van de betreffende producten c.q. de verschuldigde vergoeding voor de minimale duur van het gebruikersrecht voor de betreffende softwarepakketten c.q. het bedrag van de betreffende cursus, onverminderd het recht van CAD2M om de volledige schade op de wederpartij te verhalen.

ARTIKEL 9 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

Levering van verkochte roerende zaken vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door CAD2M aan de wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken en/of in het kader van de levering van die zaken verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van de op haar rustende verplichtingen ter zake enige overeenkomst tussen CAD2M en de wederpartij.

CAD2M is in de in artikel 8 genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die overeenkomstig de eerste alinea van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt, tenzij schriftelijk anders kenbaar gemaakt, als een ontbinding van de met de wederpartij gesloten overeenkomst(en), op welke ontbinding de laatste alinea van artikel 8 van toepassing is. De wederpartij machtigt CAD2M voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden.

Ook in het geval de eigendom op grond van dit artikel nog niet is overgegaan op de wederpartij, is de wederpartij vanaf het moment van aflevering overeenkomstig de toepasselijke Incoterms 2010, verplicht de zaken deugdelijk, althans wettelijk te verzekeren en zijn de van overheidswege verschuldigde heffingen voor zijn rekening. De wederpartij vrijwaart CAD2M ter zake.

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID

CAD2M is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens de wederpartij. Iedere vordering tot schadevergoeding ook die ter zake bedrijfsschade (stilstandschade, derving van inkomsten en andere indirecte schade van welke aard dan ook) en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van CAD2M of leidinggevende ondergeschikten.

CAD2M is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) schuld van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van derden die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

Adviezen en cursussen van CAD2M worden door haar naar beste kennis en kunde gegeven op basis van de haar op dat moment ter beschikking staande kennis, informatie en stand van de techniek. Aan dergelijke adviezen en cursussen kan de wederpartij geen rechten ontlenen. CAD2M is niet aansprakelijkheid voor door of namens haar verstrekte adviezen en cursussen. Het gebruik c.q. de toepassing van adviezen, al dan niet gegeven tijdens cursussen van CAD2M, door de wederpartij binnen haar eigen organisatie is geheel voor rekening en risico van de wederpartij.

CAD2M spant zich in om haar softwarepakketten optimaal te laten functioneren bij de wederpartij die een onderhoudsovereenkomst heeft afgesloten. CAD2M stelt daartoe updates en upgrades van het betreffende softwarepakket ter beschikking van de degene die een gebruikersrecht heeft op dat betreffende softwarepakket. Tevens heeft de wederpartij die een onderhoudsovereenkomst heeft afgesloten toegang tot de telefonische helpdesk. Indien desondanks om enige reden (bepaalde modules van) de softwarepakketten van CAD2M (tijdelijk) niet optimaal functioneren dan wel (tijdelijk) niet toegankelijk zijn, is CAD2M niet aansprakelijk uit welke hoofde dan ook voor de schade van de wederpartij als gevolg daarvan.

Cursusmateriaal van CAD2M wordt samengesteld door CAD2M naar haar beste kennis en kunde op grond van de op dat moment beschikbare kennis en stand van de techniek. CAD2M geeft geen garanties omtrent de juistheid van het cursusmateriaal en kan in het bijzonder er niet voor instaan dat (op enig moment) cursusmateriaal achterhaald mocht blijken te zijn als gevolg van de ontwikkeling van de kennis en techniek. CAD2M is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van onjuistheid en/of onvolledigheid van het door haar verstrekte cursusmateriaal.

CAD2M is niet aansprakelijk voor schade aan zaken van derden die zich op haar terrein en/of in haar gebouw bevinden.

Tania-Gončarova-CAD2M

ARTIKEL 11 – CONVERSIE

Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst met de wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

ARTIKEL 12 – TOEPASSELIJK RECHT

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van CAD2M is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van de bepalingen van afdeling 6.5.3 BW.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen de wederpartij en CAD2M gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem (Nederland).

ARTIKEL 13 – PRIVACY

CAD2M verwerkt persoonsgegevens in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de privacy policy staat beschreven hoe CAD2M met persoonsgegevens omgaat.